top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op consumenten

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

Artikel 3: Algemene bepalingen

Artikel 4: Prijs

Artikel 5: Aanbod

Artikel 6: Online aankopen - Tot stand komen van de overeenkomst

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8 : Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10: Herroepingsrecht

Artikel 11: Garantie

Artikel 12: Klantendienst

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling

Artikel 14: Privacy

Artikel 15: Gebruik van cookies

Artikel 16: Beveiliging

Artikel 17: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Artikel 18: Wijziging voorwaarden

Artikel 19: Bewijs

Artikel 20: Toepasselijk recht – Geschillen

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 - Definities

 

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 • Dag: kalenderdag;

 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

 

Statutaire naam:

Kristl De Bilde EZ

 

Handelsnaam:

De Bron van Bavalon

 

Vestigings- en bezoekadres:

Meusegemstraat 118a

1861 Wolvertem

België

 

Telefoonnummers: 

vaste lijn     +32(0)2 270 05 09

mobiel nummer +32(0)477 28 20 84

mobiel nummer +32(0)478 24 99 17

bereikbaar 7 dagen per week van 10.00 u. tot 19.00 u.

 

E-mailadres:

shop(at)debronvanbavalon.be of via dit elektronisch formulier

 

Ondernemingsnummer:

0866 805 163

 

Btw-identificatienummer: 

BE 0866 805 163

 


Artikel 3: Algemene bepalingen


De e-commerce website www.bavalonshop.be van De Bron van Bavalon, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 1861 Wolvertem, Meusegemstraat 118a, BTW BE 0866.805.163, RPR 0866.805.163, hierna ook “de Ondernemer”, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Bron van Bavalon dient de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Ondernemer aanvaard zijn. Op aankopen en bestellingen in onze fysieke winkel zijn onderhavige Algemene Voorwaarden niet van toepassing. Anderzijds blijven deze Voorwaarden wel van toepassing wanneer de Klant verkiest om een bestelling geplaatst via de webwinkel te komen afhalen in onze fysieke winkel. Ter verduidelijking wordt de aandacht gevestigd dat prijzen, kortingen, getrouwheidsformules, speciale acties, etc. tussen de fysieke winkel en de webwinkel voor eenzelfde product niet noodzakelijk overeenkomen.

Deze e-commerce website biedt de mogelijkheid aan de Klant om vanop afstand aankopen te doen uit het aanbod van de fysieke winkel van de Bron van Bavalon. Hierdoor heeft de Klant steeds de toegang tot dit aanbod in tegenstelling tot de fysieke winkel die meestal enkel toegankelijk is na afspraak. Ondanks dat de Ondernemer steeds zal zorgen voor een zo snel mogelijke levering en dit meestal binnen 1 tot 2 werkdagen, dient de Klant echter rekening te houden met onderbrekingen in de verwerking van bestellingen omdat er niet altijd voor permanentie kan gezorgd worden tijdens rustdagen en verlof. In de mate van het mogelijke zal dit duidelijk gecommuniceerd worden via deze e-commerce website. Bij twijfel of ingeval van een dringende levering, wordt het ten zeerste aangeraden aan de Klant om contact op te nemen met de Ondernemer.

 

Artikel 4: Prijs


De bij de artikelen vermelde prijzen gelden voor bestellingen binnen de Europese Unie en zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en alle andere door de Klant te dragen taksen of belastingen opgelegd door de Belgische Wetgevingen ter zake.

Indien de prijs niet vooraf kan worden berekend, bijvoorbeeld voor producten op maat, zal dit duidelijk aangeduid worden. In voorkomend geval kan voor producten op maat een model getoond worden als voorbeeld met een indicatieve prijs. Na aanvraag zal de klant een vrijblijvende offerte met bindende prijzen ontvangen.

 

Indien er leveringskosten worden aangerekend zullen deze apart, duidelijk en tijdig vermeld worden tijdens het bestelproces en vooraleer het tot stand komen van de overeenkomst. Indien deze kosten niet vooraf kunnen worden berekend, zal dit duidelijk vermeld worden en zal de aankoop of bestelling meestal gebeuren na ontvangst van een offerte.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Tenzij anders vermeld, zijn de bijhorende foto’s zo getrouw mogelijk maar decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De kleurweergave is bovendien sterk afhankelijk van scherm tot scherm en de instellingen van de gebruiker.

 

Voor professionele buitenlandse klanten binnen de EU kan de levering 'intra-communautair' plaatsvinden met 'BTW verlegd'. Hiervoor dient de Klant een geldig BTW-nummer in te voeren tijdens het bestelproces (webwinkel) en waarbij automatisch de geldigheid ervan wordt nagegaan ofwel op via e-mail de aanvraag 'BTW verlegd' aan te vragen. De BTW wordt verlegd of desgevallend teruggestort wanneer wij een geldig BTW-nummer van de klant ontvangen en de levering daadwerkelijk intracommunautair zal plaatsvinden of plaats heeft gevonden. Dit laatste kan eenvoudig aangetoond worden wanneer de goederen worden verzonden met als bestemming een land binnen de EU maar niet België. Goederen afhalen en dus zelf zorgen voor het transport, bieden geen afdoende bewijs.

 

Voor klanten buiten de EU kan men op aanvraag een omstandige offerte bekomen waarbij we de voordeligste aanbieders voor de verzending uitzoeken. In de meeste gevallen kunnen wij zorgen dat de Klant dan na bewijs van import in het betreffende land, de Belgische BTW teruggevorderd krijgt. Plaatselijke invoerrechten, BTW en eventuele andere taksen eigen aan het land van bestemming blijven volledig ten laste van de Klant en indien door ons meegedeeld, louter informatief.

 

Artikel 5: Aanbod

 

Het aanbod van de Bron van Bavalon is zeer ruim en gevarieerd maar het betreft vooral juwelen - geschenken - decoratie -  accessoires - lichtsculpturen van Belgische ontwerpers - tafellaken - brocante - boeken voor een spirituele groei - tuinbeelden - etc.

Het betreft dus veelal kleine tot middelgrote fysieke, roerende goederen. Sommige goederen zoals  o.a. meubelen, tuinbeelden en fonteinen, lichtsculpturen zijn echter danig kwetsbaar, omvangrijk en/of zwaar dat transport onmogelijk is via de reguliere pakketdiensten. De aankoop van deze goederen geschiedt via een prijsvraag/offerte waarbij meestal via e-mail wordt gecommuniceerd. Dit wordt telkens duidelijk aangegeven bij de betreffende artikelen in het aanbod.

 

Alle artikelen in het aanbod van De Bron van Bavalon bevinden zich in nieuwstaat met uitzondering van deze in de categorie ‘Brocante’ of wanneer specifiek vermeld bij de omschrijving van het product. Deze laatste zijn dus meestal tweedehands en kunnen gebruikssporen vertonen. Waar mogelijk wordt dit zo goed mogelijk toegelicht met meerdere afbeeldingen en/of omschrijving.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. De Ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Ondernemer. De Bron van Bavalon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 6: Online aankopen - Tot stand komen van de overeenkomst

 

Iedere bezoeker van de e-commerce website kan het aanbod bekijken. De Klant kan zowel als gast beslissen om een bestelling te plaatsen of als geregistreerd gebruiker door zich aan te melden. Hiervoor dient de Klant een account aan te maken. Telkens de Klant zich daarna wil aanmelden ontvangt hij onmiddellijk per e-mail een link waarmee de Klant zich automatisch kan aanmelden. Een wachtwoord creëren, onthouden en bewaren hoeft dus niet. Het risico dat onbevoegden kwaadwillig zich toegang verschaffen tot wachtwoorden (hacking), zowel bij de Klant als op het platform waar de webwinkel opereert, is hiermee onbestaande.

 

De bestelprocedure via onze webshop verloopt in 4 stappen om de aankoop of bestelling af te ronden: Uw Winkelmandje - Verzendgegevens - Betaalgegevens - Betaalpagina

Vanaf stap 2 wordt de vooruitgang in de verschillende stappen visueel onderaan het scherm weergegeven en kan de Klant makkelijk schakelen tussen de stappen.


De Klant heeft, zonder bijhorende kosten, de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Online verwerking met volgende mogelijkheden in de webwinkel:

  • Bancontact  (ook met QR-code / alle bankkaarten die Bancontact ondersteunen)

  • Kredietkaart  (Visa - MasterCard - Cartes Bancaires)

  • IDEAL  (Nederland)

  • overschrijving (met automatisch ingevulde velden)
    

 • Offline verwerking:

  • Bankoverschrijving naar IBAN BE40 7340 1248 9363 - BIC KREDBEBB met duidelijke vermelding van naam en bestelbon- of factuurnummer (bijvoorbeeld indien de Klant verkiest om via zijn of haar online bankieren te willen betalen of na ontvangst van een offerte en waarbij de Klant zelf dient in te staan voor de betaling via een bankoverschrijving)

 • Telefonische bestelling  (de bestelling wordt telefonisch afgehandeld)

 

Een overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde verder in dit artikel, wanneer de Klant met succes de bestelprocedure heeft voltooid en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan en, behalve het saldo nul euro bedraagt, de betaling van het saldo van de prijs of - in voorkomend geval - het voorschot met succes werd afgehandeld. Indien de betaling van de prijs of voorschot gebeurt per bankoverschrijving via kanalen eigen aan de Klant zoals o.a. online bankieren of papieren overschrijving, komt de overeenkomst bovendien in dit geval pas tot stand na ontvangst van het saldo of voorschot op de rekeningen van de Ondernemer.

Indien de bestelling integraal via de e-commerce website werd afgehandeld, met of zonder gebruik te maken van de geïntegreerde betaalmethoden, ontvangt de Klant hiervan onverwijld een bevestiging via het door de Klant opgegeven e-mailadres. Ontvangt de Klant geen bevestiging van bestelling binnen vijf minuten na het afronden van de bestelprocedure, dan wordt de Klant ten zeerste aangeraden om contact op te nemen met de klantendienst. Dit kan steeds via e-mail of andere aangeboden elektronische communicatiemiddelen of nog telefonisch. Het gebrek van ontvangst door de Klant van de bevestiging van bestelling door ondermeer de invoer van een foutief e-mailadres door de Klant, de ontvangst van berichten in o.a. spam-folders, het tegenhouden van berichten door o.a. virusscanners, interne servers, etc. doen geen afbreuk aan de overeenkomst.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden, tenzij de Ondernemer kan aantonen dat de bevestiging daadwerkelijk werd verzonden, binnen een redelijke termijn en nog voor het initiatief van de Klant om de overeenkomst te ontbinden.

 

Indien de bestelling niet integraal via de e-commerce website kan worden afgehandeld zoals ondermeer voor specifieke bestellingen, bestellingen op maat of niet op voorraad en waarbij de Klant na individuele communicatie, schriftelijk en al dan niet via elektronische weg, een offerte ontvangt, komt de overeenkomst in dit geval pas tot stand na aanvaarding door Klant van de offerte en de daarbij gestelde voorwaarden en in voorkomend geval, na betaling en ontvangst van een voorschot of het saldo van de prijs op de rekeningen van de Ondernemer.

 

De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden Indien een bestelling niet wordt aanvaardt, zal de Klant hiervan op de hoogte gebracht worden onder vermelding van de reden. 

 

De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 • het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Klant met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 • indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

 

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Landen van bestemming

Verzendingen voor bestellingen die volledig online worden afgehandeld via de webwinkel kunnen voorlopig enkel naar de volgende landen verzonden worden:

 • België

 • Nederland

Op aanvraag en onder voorbehoud kunnen bestellingen wereldwijd worden verzonden. Hiervoor dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst. In voorkomend geval zal de Ondernemer de nodige opzoekingen doen om een zo goed mogelijke schatting te geven van de kosten voor o.a. het transport, invoerrechten, administratie, etc. Zie ook Artikel 4: Prijs

 

Leveringsmethoden

De Klant heeft de keuze uit verschillende leveringsmethoden afhankelijk van het land van bestemming en welke duidelijk worden weergegeven tijdens de bestelprocedure samen met de eventuele verzendingskosten:

 • afhalen in de winkel te 1861 Wolvertem (België), Meusegemstraat 118A: steeds gratis ongeacht het aankoopbedrag - de Klant kan ter plaatse het product bekijken, passen en eventueel afzien van de aankoop met onmiddellijke terugstorting van het volledige aankoopbedrag in cash of per bankoverschrijving - afhaling enkel mogelijk na afspraak - ruime tijden zijn eventueel en in onderling overleg mogelijk zoals ’s avonds en op zondag

 • verzending naar een afhaalpunt of postkantoor: nooit meer thuis wachten op bode of een gemiste levering - goedkoper of reeds gratis vanaf een beperkter aankoopbedrag - levering/oppikken meestal ook mogelijk op zaterdag - vele afhaalpunten bieden ruime openingsuren - verscheidene dagen tijd voor afhaling - melding dat pakket klaar ligt voor afhaling - breng steeds uw identiteitskaart mee - keuze van een afhaalpunt door de Klant tijdens het bestelproces

 • verzending naar een door de Klant opgegeven adres: ontvanger dient meestal aanwezig te zijn tijdens de afgifte van het pakket voor een handtekening en/of niet-passend in brievenbus - eenvoudig en makkelijk indien men meestal aanwezig is

De verzending wordt uitgevoerd door vertrouwde pakketdiensten zoals BPost, DPD, PostNL en UPS ofwel door de Ondernemer zelf. 

Leveringstermijnen

 

Bindende leveringstermijnen

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling van goederen uit voorraad, deze goederen ofwel aan de woonplaats van de Klant geleverd ofwel aan de Klant ter beschikking gesteld in een afhaalpunt van zijn keuze ofwel ter beschikking gesteld voor afhaling in de winkel en dit volgens de door de Klant gekozen leveringswijze.

Voor goederen die niet op voorraad zijn maar toch kunnen nabesteld worden, bestellingen op maat of volgens de specificaties van de Klant gelden andere, niet-bindende leveringstermijnen. Deze staan vermeld bij het desbetreffende product of worden uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden bestellingen die meerdere producten bevatten met een verschillende levertijd, steeds gezamenlijk geleverd in een enkel pakket. De leveringstermijn die dan in acht dient genomen te worden is deze van het product met de langste leveringstermijn.

Indien de Klant toch verkiest om deelleveringen zonder gebruik te willen maken van een anders overeengekomen leveringswijze

 

Niet-bindende en louter informatieve leveringstermijnen

De Bron van Bavalon zal alles in het werk stellen om alle overeenkomsten (bestellingen) met bekwame spoed uit te voeren. Indien de bestelling tijdig door ons kan verwerkt worden, betekent dit meestal een levering op de volgende werkdag voor België (naar een Postpunt ook op zaterdag). Voor leveringen naar Nederland dient men een tot twee extra werkdagen te rekenen.

Indien de Klant heeft gekozen voor ‘Afhalen in winkel’ kan dit meestal nog dezelfde dag, eventueel zelfs op zondag. Hiervoor ontvangt de Klant persoonlijk een bericht dat de goederen klaar staan voor afhaling. Omdat de winkel enkel open is op afspraak zal er onderling met de Klant een tijdstip worden afgesproken.

De Bron van Bavalon beschikt echter niet over een uitgebreide en permanent bediende logistiek zoals dat van grote webwinkels. Zo is de Bron van Bavalon niet permanent bemand en dienen bestellingen na ontvangst van de betaling verzendklaar te geraken voor 16.00 uur om nog tijdig naar het postkantoor of andere pakjesdienst gebracht te kunnen worden.

Voor een zo duidelijk mogelijke communicatie zal de Bron van Bavalon trachten om op haar website telkens de op dat moment geldende (indicatieve) dag van levering in België vermelden. (Nederland dag +2; afhaling dag -1)

 

Verlies of beschadiging

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk, al dan niet via elektronische weg, worden gemeld aan De Bron van Bavalon.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de De Bron van Bavalon was geboden. 

 

 

Artikel 8 : Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten met inbegrip van het huren van fysieke goederen, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten met inbegrip van het huren van fysieke goederen, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand of de duur van de overeenkomst indien deze minder dan één maand bedraagt.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten met inbegrip van het huren van fysieke goederen, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten met inbegrip van het huren van fysieke goederen, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Bron van Bavalon. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Bron van Bavalon te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 10: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Bron van Bavalon. Met “Consument” wordt bedoeld elke natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 

Bedenktijd

Dit is de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

 

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals bepaald in vorige paragraaf.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping - meegestuurd met de levering ofwel beschikbaar op de e-commerce website van De Bron van Bavalon - of op andere ondubbelzinnige wijze, schriftelijk per post of per e-mail, aan de Ondernemer. 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in vorige paragraaf bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken en waarbij de Klant op vraag van de Ondernemer bewijs moet kunnen voorleggen van de effectieve afgifte. Hiervoor komen in praktijk enkel aangetekende zendingen en zendingen met ‘Track&Trace’ in aanmerking.

De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Klant kan ook opteren om, na afspraak, het product zelf of een door de Klant aangewezen derde, terug te brengen naar De Bron van Bavalon te Wolvertem of op aanvraag van de Klant naar een ander, door de Ondernemer schriftelijk en ondubbelzinnig kenbaar gemaakt adres. Indien het pakket, bijvoorbeeld omwille van grootte, vorm, gewicht, kwetsbaarheid, problemen om het te verpakken, etc. niet met een reguliere pakjesdienst kan worden teruggestuurd of de klant verkiest om hierdoor geen gebruik te willen maken van de pakjesdienst en het zelf niet kan terugbrengen naar de Bron van Bavalon te Wolvertem, kan de Klant vragen aan de Ondernemer om in te staan voor het retourneren. De Ondernemer is echter niet verplicht om deze vraag in te willigen. Geval per geval zal hiervoor een vergoeding worden berekend en aangerekend aan de Klant.

Goederen die tijdens de aankoop als leveringsmethode enkel met ‘Afhalen te Wolvertem’ kunnen geschieden, mogen niet met de pakjesdienst teruggestuurd worden en, tenzij de Ondernemer heeft aangeboden, al dan niet tegen vergoeding, om het product zelf af te halen, dienen door de Klant zelf of een door hem aangestelde derde, na afspraak met de Ondernemer met een aangepast vervoermiddel zelf teruggebracht te worden naar De Bron van Bavalon te Wolvertem.

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. Daarvoor wordt het ten stelligste aangeraden dat de Klant de retour-zending tegen ‘handtekening bij ontvangst’ en desgevallend ‘verzekerd’ laat gebeuren. Zo niet is de bewijslast door de Klant dat het pakket daadwerkelijk en succesvol werd geretourneerd praktisch onmogelijk.

 

De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Bron van Bavalon zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van onder andere het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, beschadigde originele verpakking, onvoldoende beschermd terugsturen, verlies of beschadiging tijdens de terugzending, in geval van verbruiksgoederen wanneer de inhoud of hoeveelheid, al dan niet gedeeltelijk, verbruikt werd. De Klant blijft evenwel aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens het terugzenden, ook al ligt de fout geheel bij de vervoerder. Hiervoor kan de Klant zich optioneel verzekeren bij de meeste vervoerders. De behandeling en de verantwoordelijkheid voor alle communicatie, geschillen, bewijsvoering en dergelijke die zouden ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Klant en de door hem of haar aangestelde vervoerder voor het terugzenden, blijven ten alle tijde bij de Klant en diens aangestelde vervoerder.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten en de Klant verzocht heeft om de verrichting van deze diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst, aan hetgeen  reeds geleverd is op het moment dat hij de Ondernemer ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept of in het geval van de huur van fysieke goederen, het moment dat samenvalt met de postdatum van de retourzending of de datum van het terugbrengen door de Klant of het afhalen door de Ondernemer.

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo vlug mogelijk een ontvangstbevestiging.

De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen of de Klant het product zelf terugbrengt, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode of het product door de Ondernemer zelf wordt afgehaald of het product door de Klant zelf wordt teruggebracht. De terugbetaling is steeds kosteloos voor de Klant.

Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering ervan is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd; 

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Bron van Bavalon geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • behalve voor goederen uit voorraad, de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling, indien aanwezig, na de levering is verbroken;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • overeenkomsten waarbij de Klant De Bron van Bavalon specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar herstellingen of onderhoud te verrichten; 

 

Artikel 11: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 heeft de consument wettelijke rechten. De wet op de garantie is van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen aan een consument die koopt voor privégebruik. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar en beloopt meestal 2 jaar voor nieuwe producten. Elke bijkomende, commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om indien enigszins mogelijk, de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant werden afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met De Bron van Bavalon. Indien het product dient geretourneerd te worden, zal de Klant het artikel het volgens de hiervoor ontvangen instructies en op zijn kosten terugbezorgen aan De Bron van Bavalon. Het product kan ook na afspraak worden afgegeven in De Bron van Bavalon te Wolvertem. Indien nadien blijkt dat de wettelijke garantie van kracht is, zijn er geen kosten voor de consument en zullen de reeds gemaakte kosten voor de verzending worden vergoed indien de instructies nauwgezet werden opgevolgd.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Bron van Bavalon zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of het niet-naleven van de onderhoudsinstructies indien aanwezig en elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 12: Klantendienst 


De klantendienst van De Bron van Bavalon is telefonisch, per post of elektronisch bereikbaar zoals beschreven in Artikel 2 van deze voorwaarden. Alle vragen, opmerkingen, klachten, enzovoort die via e-mails of andere elektronische communicatie worden verstuurd, worden met bekwame spoed behandeld en uiterlijk binnen twee werkdagen beantwoord, behalve eventueel tijdens sommige periodes waarin de winkel gesloten is zoals aangegeven op de website van de Onderneming. Indien zulks nodig zou blijken, wordt de postdatum of datum waarop een electronisch bericht werd verstuurd, in aanmerking genomen om de rechten van zowel de Klant als van de Ondernemer te doen gelden.

Voor dringende gevallen is het raadzaam om de schriftelijke communicatie telefonisch te bevestigen aan de klantendienst . Eventueel kan er aan de vraag voorrang gegeven worden.

 

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Bron van Bavalon beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt De Bron van Bavalon zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 14: Privacy

 

We hechten veel belang aan de privacy van de Klant en willen daarom transparant zijn over de gegevens die we over de Klant verzamelen en de manier waarop wij deze data verwerken.

 

Onze Privacyverklaring kan u steeds raadplegen via de link onderaan of op https://www.bavalon.be/privacyverklaring en maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 

Dit privacybeleid is conform met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR - 24 mei 2016).

 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons contacteren op privacy@debronvanbavalon.be.

 

Artikel 15: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op uw computer geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

 

Ons Cookiebeleid kan u steeds raadplegen via de link onderaan of op https://www.bavalon.be/cookiebeleid en maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 

Dit cookiebeleid is conform met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR - 24 mei 2016).

 

Indien u vragen heeft over dit cookiebeleid, kunt u ons contacteren op privacy@debronvanbavalon.be.

 

 

Artikel 16: Beveiliging

 

Zowel de website van De Bron van Bavalon als de webwinkel maakt enkel gebruik van versleutelde verbindingen. Dit is te herkennen aan het adres dat met https:// in plaats van http:// begint en aan het symbool van een slotje via de welke men het gebruikte certificaat kan raadplegen.

 

De platformen en diensten waarmee De Bron van Bavalon samenwerkt, zijn allen gerenommeerd en beschikken over alle moderne technologie om een doorgedreven beveiliging te verzekeren.

 

De apparatuur, de besturingssystemen (Apple) en software van De Bron van Bavalon zelf worden steeds volledig bijgewerkt gehouden voor een optimale beveiliging en bovendien gescand op virussen, malware, etc. door middel van Kaspersky Internet Security

 

Artikel 17: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Bron van Bavalon om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 18: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Bron van Bavalon. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 

Artikel 19: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 20: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

Bij een klacht neemt de Klant eerst contact op met de Ondernemer waarbij beide partijen tot een minnelijke schikking trachten te geraken.

Indien deze oplossing niet lukt kan elke partij beroep doen op de rechtbank, maar dit duurt vaak zeer lang en is duur.

Als Europese consument kan de Klant echter beroep doen op het door de Europese Commissie gelanceerde ODR-platform en dat alle erkende instanties voor alternatieve geschillenbeslechting (alternative dispute resolution, ADR) in Europa verzamelt. Een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting of ADR-instantie lost uw geschil op zonder dat u de rechtbank moet inschakelen. Alle Europese consumenten met een probleem over een online-aankoop kunnen hun klacht indienen via dit ODR-platform. Voor meer informatie kan men terecht op:

https://www.eccbelgie.be/over-ecc/odr-contactpunt

Contactgegevens van het Belgische ODR-contactpunt:

+32 2 892 37 12
Werkdagen van 9 u. tot 13 u.

odr@eccbelgium.be

Hollandstraat 13 - 1060 Brussel

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan : De Bron van Bavalon, Meusegemstraat 118A, 1861 Wolvertem - info@debronvanbavalon.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Bestelnummer of ordernummer (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

 

 

 

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

bottom of page