top of page
Retourbeleid

Retourbeleid

Artikel 10: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Bron van Bavalon. Met “Consument” wordt bedoeld elke natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

 

Bedenktijd

Dit is de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

 

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals bepaald in vorige paragraaf.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping - meegestuurd met de levering ofwel beschikbaar op de e-commerce website van De Bron van Bavalon - of op andere ondubbelzinnige wijze, schriftelijk per post of per e-mail, aan de Ondernemer. 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in vorige paragraaf bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken en waarbij de Klant op vraag van de Ondernemer bewijs moet kunnen voorleggen van de effectieve afgifte. Hiervoor komen in praktijk enkel aangetekende zendingen en zendingen met ‘Track&Trace’ in aanmerking.

De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Klant kan ook opteren om, na afspraak, het product zelf of een door de Klant aangewezen derde, terug te brengen naar De Bron van Bavalon te Wolvertem of op aanvraag van de Klant naar een ander, door de Ondernemer schriftelijk en ondubbelzinnig kenbaar gemaakt adres. Indien het pakket, bijvoorbeeld omwille van grootte, vorm, gewicht, kwetsbaarheid, problemen om het te verpakken, etc. niet met een reguliere pakjesdienst kan worden teruggestuurd of de klant verkiest om hierdoor geen gebruik te willen maken van de pakjesdienst en het zelf niet kan terugbrengen naar de Bron van Bavalon te Wolvertem, kan de Klant vragen aan de Ondernemer om in te staan voor het retourneren. De Ondernemer is echter niet verplicht om deze vraag in te willigen. Geval per geval zal hiervoor een vergoeding worden berekend en aangerekend aan de Klant.

Goederen die tijdens de aankoop als leveringsmethode enkel met ‘Afhalen te Wolvertem’ kunnen geschieden, mogen niet met de pakjesdienst teruggestuurd worden en, tenzij de Ondernemer heeft aangeboden, al dan niet tegen vergoeding, om het product zelf af te halen, dienen door de Klant zelf of een door hem aangestelde derde, na afspraak met de Ondernemer met een aangepast vervoermiddel zelf teruggebracht te worden naar De Bron van Bavalon te Wolvertem.

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. Daarvoor wordt het ten stelligste aangeraden dat de Klant de retour-zending tegen ‘handtekening bij ontvangst’ en desgevallend ‘verzekerd’ laat gebeuren. Zo niet is de bewijslast door de Klant dat het pakket daadwerkelijk en succesvol werd geretourneerd praktisch onmogelijk.

 

De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Bron van Bavalon zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van onder andere het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, beschadigde originele verpakking, onvoldoende beschermd terugsturen, verlies of beschadiging tijdens de terugzending, in geval van verbruiksgoederen wanneer de inhoud of hoeveelheid, al dan niet gedeeltelijk, verbruikt werd. De Klant blijft evenwel aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens het terugzenden, ook al ligt de fout geheel bij de vervoerder. Hiervoor kan de Klant zich optioneel verzekeren bij de meeste vervoerders. De behandeling en de verantwoordelijkheid voor alle communicatie, geschillen, bewijsvoering en dergelijke die zouden ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Klant en de door hem of haar aangestelde vervoerder voor het terugzenden, blijven ten alle tijde bij de Klant en diens aangestelde vervoerder.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten en de Klant verzocht heeft om de verrichting van deze diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst, aan hetgeen  reeds geleverd is op het moment dat hij de Ondernemer ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept of in het geval van de huur van fysieke goederen, het moment dat samenvalt met de postdatum van de retourzending of de datum van het terugbrengen door de Klant of het afhalen door de Ondernemer.

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo vlug mogelijk een ontvangstbevestiging.

De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen of de Klant het product zelf terugbrengt, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode of het product door de Ondernemer zelf wordt afgehaald of het product door de Klant zelf wordt teruggebracht. De terugbetaling is steeds kosteloos voor de Klant.

Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

Uitsluiting herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering ervan is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd; 

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Bron van Bavalon geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  • behalve voor goederen uit voorraad, de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

  • de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  • goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling, indien aanwezig, na de levering is verbroken;

  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  • overeenkomsten waarbij de Klant De Bron van Bavalon specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar herstellingen of onderhoud te verrichten; 

 

 

Modelformulier voor herroeping 

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan : De Bron van Bavalon, Meusegemstraat 118A, 1861 Wolvertem - info@debronvanbavalon.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Bestelnummer of ordernummer (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

 

 

 

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

bottom of page